image

พื้นที่เรียนรู้วิถีถิ่น “เดิ่นวัวยิ้ม”

เมื่อก่อนชื่อบ้านโฆกงัว สมัย 2492 ได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านโฆกงัว เป็นบ้านคอกวัว